Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Genel Sekreterlik

Birim

Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

 1. Programların tasarımı, onaylanma süreci, müfredatların oluşturulması veya güncellenmesi ile ilgili işlemleri, G.Ü. Senatosunun 21/3/2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Gazi Üniversitesi Program Açma/Kapatna, Müfredat Oluşturma ve Güncelleme çerçevesinde yürütmek,
 2. Üniversitede sunulan eğitimi planlamak, düzenlemek, değerlendirmek ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), Diploma Eki (DE) ve Diploma Eki Etiketi ile ilgili çalışmaları koordine etmek,
 3. Eğitim-öğretim programlarının yapılandırılmasını sağlamak için eğitim ile ilgili yönetmelik, yönerge ile usul ve esasları hazırlamak,
 4. Eğitim Komisyonu'nda raportörlük yapmak; bu komisyonda alınan kararları yazmak, korumak ve arşivlemek,
 5. Ortak ve Seçmeli derslerin açılması, işlerliğini koordine etmek ve ilgili işlemleri yürütmek,
 6. Üniversitenin izleme-değerlendirme performans göstergelerine ilişkin verileri toplamak, verileri derlemek, raporlamak ve üst makama sunmak,
 7. Ulusal ve uluslararası değişim programlarına yönelik faaliyetleri koordine etmek ve yürütmek,
 8. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası işbirliği protokollerini hazırlamak, protokol komisyonu çalışmalarında raportör olarak bulunmak,
 9. Diploma denklik belgesi çalışmalarında YÖK'ün belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve Diploma Derece Tespit Komisyonu'nun sekreteryasını yönetmek,
 10. Yurtdışından Protokoller kapsamında gelen öğrencilerin iş ve işlemlerini koordine etmek,
 11. YÖK Bursluları ve ÖYP Araştırma Görevlileri'nin iş ve işlemlerini koordine etmek ve takip etmek.